ฟรี
  • กลุ่มอำนวยการ
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

การประชุมการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ รองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีการประชุมการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและสรุปผลเพื่อพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป โดยมีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน 21 โรงเรียน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธื เขต 2